Nga sot bonus për fëmijët për të vetëpunësuarit dhe të papunët

Inps e njofton se nga sot, deri më 31 dhjetor 2021, është e mundur të aplikoni për cekun e përkohshme, masa e re e mbështetjes për familjet me fëmijë të mitur të varur të cilët nuk kanë të drejtë për Asegno Nucleo Famigliare (ANF), d.m.th. punëtorë të vetëpunësuar, të papunë , fermerët e drejtpërdrejtë, kolonët dhe pronarët e aksioneve, mbajtësit e pensioneve të vetëpunësimit dhe familjet që nuk kanë të gjitha kërkesat e nevojshme për t’u kualifikuar për ANF.

Aplikimi mund të dorëzohet nga 1 korriku deri më 31 dhjetor 2021, duke përdorur kanalet e zakonshme: portalin Inps në internet, duke përdorur shërbimin e duhur online përmes SPID, Kartës Elektronike të Identitetit 3.0 (CIE), Kartës së Shërbimit Kombëtar (CNS) dhe PIN të Inps. Lëshuar nga 1 tetor 2020; Qendra e Integruar e Kontaktit; Organet e patronato

Sa i përket atyre që janë tashmë marrës të ANF, nga 1 korriku 2021 deri më 31 dhjetor 2021 atyre do t’u paguhet një rritje prej 37.5 euro për çdo fëmijë, për familjet me deri në dy fëmijë dhe 55 euro për secilin fëmijë, për familjet me të paktën tre fëmijë.

Rritja njihet gjithashtu në prani të fëmijëve të rritur të paaftë për një punë fitimprurëse, si dhe fëmijëve të moshës midis 18 dhe 21 vjeç nëse janë studentë ose praktikantë dhe i përkasin familjeve të shumta. Procedurat për dorëzimin e aplikimit mbeten të njëjtat aktualisht në fuqi. Shuma që teorikisht vijnë nga ANF, përfshirë edhe rritjen, do t’u vihet në dispozicion punëdhënësve sipas kanaleve të zakonshme.